Radha عمومي
[search 0]
أكثر
تنزيل التطبيق!
show episodes
 
Artwork

1
RADHAMADHAVAM

Radhamani Rajendran

Unsubscribe
Unsubscribe
شهريا
 
Story 1 Ammaude Kozhi -Bedtime stories for kids- മുത്തശ്ശികഥ കേട്ടുറങ്ങിയ ബാല്യം എന്നും നൊസ്റ്റാൾജിയ ആണ്. ഇപ്പോൾ കഥ വായിക്കാൻ സമയമില്ലെന്നും കുട്ടികൾക്ക് കഥ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ സാഹചര്യമില്ലെന്നുമൊക്കെ സങ്കടപെടുന്നവർക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. കഥയുടെ പുതിയ അനുഭവമായി ഇനി കേൾക്കാം ഓഡിയോ ബുക്കുകളും. കഥകൾ വായിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇനി മുതൽ വായിച്ചുകേൾക്കാം.
  continue reading
 
Artwork

1
Radhanath Swami

Radhanath Swami

Unsubscribe
Unsubscribe
أسبوعيا+
 
Radhanath Swami is a Vaishnava sanyassi (a monk in a Krishna-bhakti lineage) and teacher of the devotional path of Bhakti-yoga. He is author of The Journey Home, a memoir of his search for spiritual truth. His teachings draw from the sacred texts of India such as The Bhagavad-gita, Srimad Bhagavatam, and Ramayana, and aim to reveal the practical application of the sacred traditions, while focusing on the shared essence which unites apparently disparate religious or spiritual paths. Born Rich ...
  continue reading
 
Join Nandini and Shivani, two sisters who talk about everything and nothing at the same time. Get ready to laugh (we hope), cry (almost never) and yell at whatever device you're listening to this on (most likely). This is the Chh Radha Podcast! New episodes drop every Monday!
  continue reading
 
Loading …
show series
 
This is Srila Prabhupada’s spirit, para dukha dukhi. A devotee’s happiness is seeing other people happy. And real happiness is seeing other people receiving Krishna, loving Krishna. Bhaktivinoda Thakur wrote one prayer where he explains, What is that song about Narada Muni? Where he is talking about how Narada Muni is making everybody chant and eve…
  continue reading
 
What is the dharma of every living being? To serve. Everyone is always engaged in some type of service to someone. Either we are serving our employer, or we are serving our employees; we are serving our husbands, our wives, our parents, our children, we’re serving when we pay taxes, we’re serving the government; when we have a business, we’re servi…
  continue reading
 
How wonderful it was when the rivers were pure, when the forests were pure, when the air was pure, when the food we are eating was pure. With all India’s incredible economic development and all of India’s software engineering progress, which are good things, but we have to evaluate.بقلم Radhanath Swami
  continue reading
 
In experiencing that Krishna consciousness within us, and wanting to share that with others through our compassion, through our integrity, is actual satisfaction. Because it’s receiving love and giving love. And when our relationships with each other are based on those principles, that’s a simple life, based on high thinking.…
  continue reading
 
In service to Krishna, we are serving Krishna to please him. If we are acting enthusiastic and eager so that people will think we are an advanced devotee, then that's a materialistic perception. But if my Guru Maharaj or Srila Prabhupada wants me to be eager to chant the Holy Name, if he wants me to be eager to hear Srimad Bhagavatam, if he wants m…
  continue reading
 
Now this big, big mountain filling a section of the room with Prasad was sitting here for over a month and Raghava Pandit’s bags were eaten by him for a whole full year, but by the Lord’s transcendental potency every preparation when he ate it, it tasted as if it was freshly cooked on that very day. Sri Caitanya Mahaprabhu Ki Jai!…
  continue reading
 
The King came down to see whether he was still alive? When Mukunda Sarkar came back to his consciousness. The King said, “Are you all right? Have you been hurt? What is your disease?” Mukunda is very humble. He said, “No I am alright. But I have some sort of disease like epilepsy and sometimes I fall down like this.”…
  continue reading
 
The residence of Kulinagram, they were here in Gambhira with the other devotees. Lord Caitanya gave them an instruction that every year at Ratha Yatra the ropes that carry Jagannath, Balaram and Subhadra from the temple to the cart, they always break. I want you to make first class silken ropes in Kulinagram and Lord Caitanya personally showed him …
  continue reading
 
First they arrived at Narendra Sarovar, then they came to the Gambhira. Lord Caitanya brought them all into the room. This area here is the temple which was the place of the house of Kashi Mishra. Just in the back side is the actual Gambhira the small room in which Sri Caitanya Mahaprabhu personally lived. About two hundred devotees were crowding i…
  continue reading
 
Soon Lord Caitanya Mahaprabhu returned from his South Indian tour. The residence of Jagannath Puri they were so much in anguish of separation from Sri Caitanya Mahaprabhu it is explained just like the Chatak bird is always looking to the cloud waiting for one drop, fixed in attention.بقلم Radhanath Swami
  continue reading
 
“Today, I consider that my eyes had achieved their success. Today, I consider that my birth in this world has attained its good fortune. Today, I am seeing the very selfsame personal form of Srila Madhavendra Puri as he stands in the form of Paramananda Puri.”بقلم Radhanath Swami
  continue reading
 
they started offering Hanuman ji nice prasad but just to make sure he didn’t go anywhere they took chains, shackles and they tied them to his legs and his arms so that he could not escape. Every night they would shackle him so that he could not go to Ayodhya to get mahaprasad.بقلم Radhanath Swami
  continue reading
 
Please understand when Sarvabhauma and his wife were speaking ill about Amogha, they were not doing it out of hatred but out of love for him because they knew that for him to go on living in this offensive way, he was ruining his own spiritual life. They naturally loved him, so Lord Gauranga, to reciprocate with the love of Sarvabhauma, he gave pur…
  continue reading
 
In the Jagannath temple for seven days Sarvabhauma Bhattacharya declared the philosophy of monism to Mahaprabhu and he sat and he listened and after seven days Sarvabhauma said, “I have described to you such high truths and you have not asked a single question.بقلم Radhanath Swami
  continue reading
 
Chaitanya Mahaprabhu when he heard forcibly with his long beautiful arms, he took the prasad from Raghunatha and he put a morsel in his mouth and as he was about to take a second morsel, Swaroop Damodar Goswami stopped him, he said, “My Lord please, you have had enough.”بقلم Radhanath Swami
  continue reading
 
Raghunatha was becoming so detached and disinterested in any material affairs that they married him to a beautiful women, so chaste, so lovely, the beauty of an angel and they were giving all the charge of so many immense fortunes to him, but regularly he would run away from home to go to join Lord Chaitanya. Hari Bol…
  continue reading
 
Every day they would offer their heartfelt obeisance’s to the chakra on top of the temple because it is to be considered that the chakra is non-different than the murti inside and when you worship and bow down to the chakra, you gain all the credit of worshiping the Lord within. So let us all with great sincerity and humility bow down before the Lo…
  continue reading
 
Krishnadas Kaviraj Goswami explains, in this world there are three substances that are extraordinarily powerful:One is the water that washes the feet of the great vaisnava.Two is the dust from the feet of a great vaisnava. Three is the food remnants of the great vaisnava. And Krishnadas Kaviraj Goswami declares that these three substances are maha …
  continue reading
 
Narendra Sarovar was named after a great king of Puri whose name was Narendra from long ago. It is a very sacred place where Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates would often meet and have wonderful wonderful pastimes. Srila Vrindavan Das Thakur explains that the pastimes that took place here at Narendra Sarovar, even Lord Anantasesha, w…
  continue reading
 
Atharanala represents the place of the unity or the reunion of Vaishnavas. Sripad Advaita Acharya, Nityananda Prabhu, Srivas Thakur, Shivananda Sen, Pundarik Vidyanidhi, Shriman Pandit, Sriram Pandit, Srinidhi, Kolavecha Sridhar, Buddhimanta Khan, Murari Gupta, Acharya Ratna, Chandrashekhar, all of these great souls, as well as their wives, after K…
  continue reading
 
Why is it, Lord Nityananda Prabhu, even though he knew Lord Chaitanya would be angry with him, broke the danda? And why is it that Lord Chaitanya, who completely controlled the heart of Nityananda Prabhu unless he wanted Nityananda Prabhu to break the danda, Nityananda Prabhu would have never broken that danda.…
  continue reading
 
We worship Lord Shiva as Mahadev, Bhubaneswar Mahadev. He is the greatest of the demigods and he is the foremost devotee of Lord Krishna. Therefore, we do not worship him for material benedictions, mystic power or liberation. For a real Vaishnava these benedictions are great burdens and disturbance in life.…
  continue reading
 
Loading …

دليل مرجعي سريع