Vorming Voor Elke Dag عمومي
[search 0]
أكثر
تنزيل التطبيق!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Uitgeademd In 2 Timotheüs 3:16 staat dat de hele Schrift door God ingegeven is. In de grondtaal staat voor ‘ingegeven’ het woord theopneustos. Dit wordt ook vaak vertaald door ‘geïnspireerd’.Maar het kan beter vertaald worden als ‘uitgeademd door God’. Hij is de Oorsprong, de Bron van wat mensen schreven. Daarom is het Bijbels om te zeggen: ‘De Hee…
  continue reading
 
Wilt gij achter Jezus komen, Neem op uw kruis; Wat u beven doe en schromen, Volg Hem naar huis. Neem uw kruis en volg uw Koning, Blik naar omhoog, Over ’t kruis rust op Zijn kroning, Mens, dan uw oog. ’s Meesters eis is zelfverlooch’ning; Neem op uw kruis; Luister naar geen zinsbegooch’ling; Volg Hem naar huis. Neem uw kruis en volg uw Koning, Blik…
  continue reading
 
Daar is eerst de ram. De HEERE voorziet, zoals Abraham zei, Zelf in een lam ten brandoffer. Daar ontstaat een spreekwoord: „Op de berg des HEEREN zal het voorzien worden." God Zelf heeft deze berg begeerd ter woning, om aldaar geëerd Zijn heerlijkheid te tonen. De gedurige offers en het enig offer op deze berg — eeuwenlang en voor eeuwig. Dan de be…
  continue reading
 
Zonder God Zij die zonder God leven, zijn druk met deze aarde en met zichzelf. Dan denk je zoveel mogelijk aan het hier en nu; en zo weinig mogelijk aan de eeuwigheid. Dit wil niet zeggen dat er helemaal geen gesprek is over de tijd na de dood. De populaire Nederlandse vlogger Kalvijn geeft daar woorden aan in zijn lied ‘De missie’. Hij zegt hierin…
  continue reading
 
Gods Geest zweeft over ’t vaderwoord, Zijn waarheid woont daarin, En wekt, waar ook Zijn schijnsel gloort, Een nieuwen levenszin. De vaderhand, die uit genâ Zoo trouwen gids ons gaf, Komt zwakken met Zijn kracht te sta, Hen steunend als hun staf. Heb dank, o God, uw kostb’re gift Maakt rijk voor de eeuwigheid, Waar ’t woord, in ’t hart diep ingegri…
  continue reading
 
Wie en hoe God is Hoe is Hij dan? De Heere geeft in de Bijbel uitleg over Wie en hoe Hij is. Toen Mozes leidinggaf aan het volk Israël had hij geen Bijbel. De eerste boeken van de Bijbel zijn immers door hem geschreven, op basis van wat eeuwenlang mondeling werd overgedragen. God spreekt Zelf tot Mozes. Als de leider van het Joodse volk voor de twe…
  continue reading
 
Aan de ene kant zien we iemand die Gods wet liefheeft en dag en nacht handelt en wandelt vanuit de bekoring van Gods Woord. Hij bloeit als een boom aan het water. Aan de andere kant zien we iemand die zichzelf liefheeft en die zit, staat en wandelt met hen die zonder God leven. Hij verwaait als kaf op de wind. De poort van het boek Psalmen geeft du…
  continue reading
 
Een gewaardeerde pastor buiten de deur, maar geestelijk moeilijk bereikbaar voor gezinsleden. Althans, zo lijkt het. Deze ervaring is niet uniek. Geregeld merken kinderen op dat ouders zich buitenshuis openhartiger uitspreken over het geestelijk leven dan thuis. In je eigen gezin ontstaat door de jaren heen bepaald gewoontegedrag. Over sommige onde…
  continue reading
 
Vader en zoon Dan komt er een nieuwe beproeving. Izaäk spreekt tot zijn vader: „Mijn vader." Wat een tere verbondenheid. Niet: vader, maar „mijn vader". Die je liefhebt. De liefde is wederzijds. Het is, alsof de jongen voelt, dat zijn vader wat heeft. „Mijn vader." Dit was niet alleen kinderliefde en kinderlijke eerbied, maar daar was tussen die be…
  continue reading
 
Ook onze tijd kent haar ‘gildes’. Belangenorganisaties van allerlei snit en overtuiging zetten zich in voor de vorming van groepen mensen in de samenleving. Zowel in het zakelijke als in het maatschappelijke leven hebben we blijkbaar de behoefte ons te organiseren. Het ‘samen staan we sterk’ zit in ons bloed, niet in het minst wanneer we een gezame…
  continue reading
 
Als ik maar weet, dat ook voor mij, De Heer aan ’t kruishout stierf; En dat de Heiland ook voor mij, Een levenskroon verwierf. Nader tot U, nader tot U, Nader mijn Heiland tot U; Als ik maar weet, dat alles hier, Mij nader brengt tot U. Als ik maar weet, Uw liefde o Heer, Vertroost mij dag aan dag; Dan juich ik voort, wat ook mijn lot Op aarde weze…
  continue reading
 
Toch is het niet zo dat Job een voortdurende rustige omgang met de dingen kent. In het begin van Job 3 horen we hem zijn geboortedag verwensen. Hij gaat door een inktzwarte nacht en spreekt de gevoelens die daarmee samenhangen uit. Blijkbaar kan dit, dat Godsvertrouwen en een diepe ervaring van donkerheid elkaar opvolgen. Zo op de berg, zo in het d…
  continue reading
 
Geen uitleg Abraham antwoordt niet. De stille man, de grote zwijger uit het Oude Testament, spreekt niet tegen. God heeft hem dit gezegd. Hij vraagt ook geen tekst en uitleg. Hij heeft God ontmoet. En God heeft tot hem gesproken. Zal hij God antwoorden? Zal hij God ter verantwoording roepen? Abraham geloofde God onvoorwaardelijk. Er staat alleen, d…
  continue reading
 
Op weg naar bet offer Het is een van de aangrijpendste gedeelten, die wij vandaag hebben te behandelen. Ware het niet, dat de God van de waarheid hierachter stond, ware het niet de geloofsbeproeving, die de God van alle genade aan Abraham zond, wij zouden het niet wagen hierover te handelen. Dit woord is tot troost geworden voor velen, die het offe…
  continue reading
 
Dan sprak Hij: „Ik kwam slechts voor Isrel, En breng zijn verlorenen weer”. Hoe trof haar dit woord in het harte! Van schuld overtuigd knielt zij neer. Is dat niet de Heer aller Heeren Die haar in het harte kon zien? Hoe dringt het haar Hem nu te eeren En hoopvol tot Jezus te vliên. O, Jezus, ontferm U ook mij! O, Jezus, ontferm U ook mij! O, reini…
  continue reading
 
Hoewel de man als priester in het gezin de aangewezen persoon is, blijken moeders in de praktijk nogal eens de geloofsopvoeding te leiden. Op zichzelf is het een zegen wanneer je dit als moeder met liefde doet. Je werk zal niet zonder vrucht zijn. Zoals moeders in de Bijbel die hun kleine kinderen tot Jezus brachten. Deze kleine kinderen gingen nie…
  continue reading
 
Doop Wat een wonderlijke man, hoe komt hij aan die kennis? Hoe weet hij van de Doop? Hij kan al geweten hebben van de proselietendoop, die toegang gaf tot het Jodendom. Maar hier weet hij van de Christelijke Doop, die Christus aan Zijn discipelen heeft opgedragen bij Zijn heengaan. Denkelijk heeft Filippus bij het breedvoerige onderricht op de wage…
  continue reading
 
Belijden Onder de titel ‘Blijmoedig belijden – overdenkingen voor en na de toelating tot het Heilig Avondmaal’, schreef dr. H. Bavinck een handzaam boekje. In een gezamenlijk voorwoord duiden prof. dr. H. van den Belt en prof. dr. W. van Vlastuin het aan als een ‘gouden kleinood’. Bavinck publiceerde het boekje in 1901 voor hen die geloofsbelijdeni…
  continue reading
 
Leven Dat is dus de Schrift, die de Moorman las. En die hij dus weer voorlas aan Filippus. En dan komt zijn vraag: „Ik bid u, van wie zegt de profeet dit, van zichzelven of van iemand anders. Wees zo ootmoedig: Ik bid u." Eerst bad hij of Filippus op de wagen bij hem wilde komen zitten. Nu bidt hij om uitlegg Hij staat hier voor het grote geheim va…
  continue reading
 
Lezen ‘Hij zocht een lange, eenzame, woeste weg, om onderweg te kunnen lezen. Hij had het in Jeruzalem niet gevonden. Nou, dan hou je op, hè, en gaat teleurgesteld naar huis. En rolt die rol dicht. En als je een godsdienst vindt, waar je niets van begrijpt, dan houd je ook op. De man leest, hotzebots op zijn wagen. Maar 't heeft hem zo te pakken, d…
  continue reading
 
Nederig Daar geschiedden onder deze eenvoudige figuur tekenen en grote krachten. Filippus is zo'n eenvoudige figuur, hij vond het niet erg, dat hij niét kon, wat de apostelen Petrus en Johannes wèl konden, namelijk de handen opleggen, zodat de gemeente van Samaria de Heilige Geest ontving. Mooi is dat, als iemand achter anderen weet te gaan staan. …
  continue reading
 
Staat op en strijdt de goede strijd tot al wat God u vraagt, bereid, Hij is uw kracht, Hij is uw recht; Hij heeft de zeeg' u togezegd Staat op en richt het aangezicht tot God omhoog en doet uw plicht en schoon uw weg oneffen zij, Hij licht u met Zijn schijnsel bij. Vertrouw, tenslott' uw levenslot uw aards, uw eeuwig heil aan God, Maakt u geen zorg…
  continue reading
 
Eén van mijn voorgangers in de gemeente van Sint Annaland is ds. D.J. van Dijk. Hij overleed in 1987 op 89-jarige leeftijd. Jarenlang schreef hij in het zendingsblad ‘Alle volken’ over ontwikkelingen ten aanzien van het zendingswerk dat door de Gereformeerde Zendingsbond werd verricht. Zelf diende hij vele jaren in Toradjaland (Indonesië) als zende…
  continue reading
 
God en de kerk De Heere Jezus had al de landen van de wereld voor ogen, toen Hij de discipelen uitzond om Zijn getuigen te zijn. Inmiddels zijn alle zes continenten bereikt met het Evangelie. Dit is niet allereerst het werk van mensen, maar dat van de Heere Zelf. We spreken over ‘missio Deï’; God doet het Woord verbreiden op de aarde. Zending vormt…
  continue reading
 
Anders Door zijn relatie tot Christus is een christen iemand anders dan een niet-christen. Hij staat in een afzonderingspositie. Niet door eigen kwaliteiten, hoe hoog ze ook zijn, niet door eigen daden en werken, hoe edel ze ook zijn, maar uitsluitend door het werk van Christus en door de Geest van Christus die in ons woont, zodat Paulus juist ook …
  continue reading
 
Kracht Uit het drietal is het met name het tweede, dat hier door de Catechismus genoemd wordt, hetwelk in dit artikel onze aandacht zal krijgen. Het gaat dus over de kracht die er uitgaat van Christus' opstanding, zodat wij daardoor opgewekt worden tot een nieuw leven. Romeinen InRomeinen 6spreekt Paulus over 'het leven met Christus'. Hij grijpt hi…
  continue reading
 
Kracht De Spreukendichter spreekt van een deugdelijke vrouw (Spr. 31: 10). Beter is het om te vertalen ‘een vrouw van kracht’. In zichzelf kwetsbaar, als ieder ander. Zij is echter sterk gemaakt in haar zwakheid, door de wijsheid, genade en het dienen van de Heere. Straks zal duidelijk worden dat dit in allerlei activiteiten tot uitdrukking komt. L…
  continue reading
 
Vinden De ideale vrouw; wie zal haar vinden? In feite overkomt het je. Je keek om je heen, raakte geïnteresseerd in iemand, werd verliefd. Van het één kwam het ander. Toen waagde je met elkaar de stap naar het huwelijk. Een sprong in het diepe, omdat niemand weet wat achter de horizon ligt. In het Spreukenboek sprak de Heere zich uit over de vraag …
  continue reading
 
Verlaten David, de begenadigde van zijn jeugd af aan, heeft tijden gekend van geestelijke verlating als hij door boze vijanden omringd werd. Maar David was niet van God verlaten. Een afgewend aangezicht Gods is nog niet een heengegane God. Daar was toch nog de verborgen ondersteuning. Daar was inPsalm 22toch nog: “Op U stond vast der vaderen betrou…
  continue reading
 
Donker Daar is inderdaad een getuigenis van Dionysius, een man uit Egypte, die meldt van deze duisternis ook in dat land. Drie uren lang hield de zon haar licht in. Van een zoneclips kan er door de stand van de zon, de maan en de aarde geen sprake zijn in de Paastijd, omdat dat de tijd van de nieuwe maan is. Daarenboven duurt een zoneclips nooit zo…
  continue reading
 
Aalders stelt de Bijbelse boodschap tegenover het lust gedreven denken: ‘In de Bijbelse huwelijksorde worden man en vrouw weggetrokken uit het krachtveld van de brute, instinctieve driften. De man-vrouw verhouding wordt er gesteld in het licht van de verhouding van God en Zijn volk.’ ‘In deze orde vernieuwt zich de schepping vanuit haar goddelijke …
  continue reading
 
Hij, die voor ons Zijn leven gaf, Rees zegevierend uit het graf Hij heeft voor ons den strijd volstreden: Nu zijn wij met Hem opgestaan, Nu vangt het nieuwe leven aan, Dat w' eeuwig in Zijn' dienst besteden. Dat vrees noch angst ons hart beknell'; Hij leeft voor ons: Immanuël Hij kan en zal ons nooit begeven; Hij is met ons in allen nood, Hij overw…
  continue reading
 
Kijken Ook op Golgotha staan zoveel mensen rondom het kruis, die ons het rechte gezicht op de Borg kunnen ontnemen. Want het gaat niet om Simon Petrus of om Judas Iskarioth, om de hogepriester Kajafas of de stadhouder Pontius Pilatus, om de menigte die lasterend meetrekt met de Heere Jezus, of om de vrouwen die om Hem wenen. Nee, het gaat om de Chr…
  continue reading
 
Daarom moet de Heere God wel toornig op ons zijn. Hij moet ons wel straffen om zoveel zonden en ongerechtigheden. Wanneer de Heere dan ook met ons in het recht zou treden en ons zou dagvaarden voor zijn rechterstoel en tegen ons zou inbrengen alles wat wij tegen Hem misdreven hebben van onze jonkheid aan en ons ook zou wijzen op onze erfzonde... ac…
  continue reading
 
Onschuldig Velen zullen weer geboeid en ontroerd naar de lijdensprediking hebben geluisterd. En in menig hart zal er medelijden gekomen zijn met deze Man van smarten, Die zo'n bange lijdensweg moest gaan terwijl Hij toch onschuldig was. Alleen, het is niet zo gemakkelijk om het geheim van dit lijden van de Heere Jezus te doorgronden. En wanneer we …
  continue reading
 
Taboes doorbroken Moderne omstandigheden maken een nieuwe seksuele moraal mogelijk en nodig, zo lijkt de wereld om ons heen te betogen. Lewis ziet een verband tussen de technische mogelijkheden die de seksuele omgang en de daarmee samenhangende zelfbeheersing vervormden: ‘De oude taboes hebben ongetwijfeld hun betekenis gehad voor de instandhouding…
  continue reading
 
Onderwijs Wanneer de Heere daarin komt onderwijzen, lijkt dat kleed eerst erg dun. Maar hoe verder we in die weg der zaligheid onderwezen worden, hoe dikker dat voorhangsel wordt. Dan gaan we verstaan, dat het niet alleen die éne boezemzonde is, die ons eerst zo benauwde, maar dat het een geheel verzondigd leven is, waardoor we schuldig staan voor …
  continue reading
 
1 Is dat, is dat mijn Koning! Dat aller vaadren wensch! Is dat, is dat zijn krooning? Zie, zie, aanschouw den mensch! Moet Hij dat spotkleed dragen, Dat riet, die doornenkroon? Lijdt Hij dien smaad, die slagen? Hij, God! uw eigen Zoon! 2 Ja, ik kost Hem die slagen, Die smarten en dien hoon; Ik doe dat kleed Hem dragen, Dat riet, die doornenkroon. I…
  continue reading
 
Kruis Want aan het kruis hangt Jezus, de Zone Gods, Die in bange zielesmart uit moet roepen: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? En aan de voet van het kruis zien we schimpende Joden, vloekende krijgsknechten en huilende vrouwen. Wie zou niet huiveren bij alles wat hij hier ziet en hoort? En toch: Goede Vrijdag! Want hier wordt God me…
  continue reading
 
Op de brede weg lopen kost weinig energie. Je kunt je zo’n beetje mee laten voeren door het wereldgebeuren. Het gaat haast vanzelf en er is vermaak genoeg onderweg. Die smalle weg ziet er niet aanlokkelijk uit. En jongeren hoor ik het zeggen: Wie zegt mij waar ik uiteindelijk uitkom als ik dat pad volg; en kom ik dan wel echt op een goede plek aan?…
  continue reading
 
Hoe nog stervende zijn mond troost voor vriend en moeder vond, weet ik: "Hij vergeet ons niet, schoon Hij stervend ons verliet." Hoor ik dan, hoe Jezus bad voor wie Hem gekruisigd had, 'k weet dan: "Bij de Heiland is ook voor mij vergiffenis." Zie ik, hoe genaad' ontving, die met Hem aan 't kruishout hing, 'k bid, mij voelend Hem gelijk, "Heer, ged…
  continue reading
 
Liefde Ik heb lief. De Heere Jezus heeft zo bijzonder geleden als de Zoon des mensen. Zo heeft Hij daar gestaan. Maar geldt dan Zijn liefde ook niet dat andere gebod, dat aan het eerste gelijk is? En alsPsalm 116eindigt met de woorden, dat Jezus zal gaan in het heiligdom, waar 't vrome volk vergaart, ziet dat dan niet op die andere zijde van het ge…
  continue reading
 
Lijden Men moet evenwel zich ervan bewust zijn, dat ook deze Psalm een lijdenspsalm is in die bijzondere zin, dat Jezus met Zijn discipelen hem gezongen hebben aan het Avondmaal, bij de ingang van hetlijden, gelijkPsalm 115ook deze. Wij herhalen dat de Lofzang, het Hollel, steevast bij de Paasmaaltijd gezongen werd:Psalm 113en 114 of alleen 114 aan…
  continue reading
 
Onder de zon Hij beziet dat ‘onder de zon’. Dat is een terugkerend refrein in het boek Prediker. Hij bekijkt het dus niet allereerst vanuit God, maar allereerst van onder de zon. Dus hij gaat als het ware naast ons zitten en wijst rond. Hij toont ons het wereldgebeuren, de voort wentelende eeuwen, heel het bonte leven. Zijn conclusie heeft hij echt…
  continue reading
 
Leider Graag houden wij zoveel mogelijk de touwtjes in handen. We willen graag zelf leidinggeven aan ons leven. Dat is begrijpelijk, want leven in onzekerheid over de toekomst valt niet mee. Toch moet ieder mens geregeld erkennen zelf de touwtjes niet in handen te hebben. Er zijn omstandigheden die zo groot zijn, dat we ze met onze kleine invloed n…
  continue reading
 
Middelpunt van ons verlangen, Trooster van ’t ontrust gemoed, Jezus! onze dankbre zangen Loven uwen liefdegloed, Gij wild’ van de hemel dalen Op deez’ diep bedorven aard, En voor ons de schuld betalen, Die ons bang gemoed bezwaart. Liefde! met wat medelijden Zaagt Gij Adams kind’ren aan? Voor die snoden wild’ Gij strijden, Zulken van den vloek onts…
  continue reading
 
Boek Wat is dit boek des levens? Er is een boek, een klein boek, een boek dat voorbereid is van eeuwigheid, dat God de Vader verzegeld houdt: het boek van Zijn verkiezing. Van dit boek weet de mens niets, behalve de gezegende waarheid dat het bestaat. Met dit boek heeft de mens weinig of niets te maken. Maar er is nog een ander boek, een klein boek…
  continue reading
 
Nog eens de stem: Waar zijt gij? Hier ben ik. Beladen met de schuld van heel het menselijk geslacht. God spant de vierschaar; Christus moet vóórkomen; de aanklacht wordt ter Zijner kennis gebracht. Nu wordt het spannend, het paradijs is in het geding. Wat antwoordt Jezus? Dat God de verkeerde voorheeft, dat anderen overtraden. Dat Hij niets misdeed…
  continue reading
 
Pilatus, de stadhouder, staat er versteld van: Een beklaagde, die er het zwijgen toe doet. Terwijl de aanklagers zich alle moeite getroosten om aan hun beschuldiging kracht bij te zetten. Dat heeft hij op dit plein wel anders meegemaakt. Wat heftige tonelen speelden zich hier af; het geschreeuw over en weer ontaardde soms in een vechtpartij. Zó sti…
  continue reading
 
Het zijn dan ook de discipelen die zich rondom Jezus scharen daar op de berg waar Hij onderwijs geeft. Dat merk je uit de manier waarop zij worden aangesproken. Jezus spreekt tot twee cirkels van personen. Allereerst in directe zin tot Zijn discipelen (mathetai). Tegelijkertijd in indirecte zin tot de omstanders. Jezus roept in dit gedeelte niet op…
  continue reading
 
Loading …

دليل مرجعي سريع